C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

 

От 1.01.2012 г. стартира Програма „Спогодби” инициирана от Ръководството на Районен съд - Балчик.

ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА е да помогне за намаляване на делопотока, повиши общественото доверие към съдебната система, като предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат доброволно спора си с помощта на обучен съдебен служител - медиатор и осигури връзката между съдебното производство и медиацията.
Съдействието, което страните по образуваните дела ще получат по Програма „Спогодби” е изцяло безплатно.

СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА:
• Насочване към медиация от страна на съда
• Обучение и сформиране на квалифициран екип
• предоставяне информация на страните за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез използването на Програма „Спогодби”
• предоставяне административна помощ от съдебен служител-координатор за организирането на времето и мястото на срещите с медиатора за разрешаване на спора
• техническо обезпечаване на програма „Спогодби”

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
В програмата участват съдии и квалифицирани съдебни служители: съдебен служител-координатор и съдебен служител-медиатор.
• Съдиите приканват страните към спогодба чрез доброволно уреждане на споровете, вкл. и чрез медиация
• Съдиите информират страните за възможността да уредят спора си чрез програма „Спогодби”
• Съдебен служител-координатор оказва на страните административна помощ - предоставя информация, брошури.
• Съдебен служител - обучен Медиатор извършва дейността напълно доброволно и безплатно за всички страни по висящи дела пред РС-Балчик.

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА
Управлението, координацията, анализа и контрола на изпълнението на програмата се осъществява от Административния секретар.

ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО
• За програмата Районен съд гр.Балчик предоставя информация за гражданите чрез сайта на съда, чрез местния печат и средства за масова информация, на информационното табло на съда, чрез брошури
• Предоставя информация на държавни, общински, банкови и финансови институции

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.

КОЙ Е МЕДИАТОРЪТ ?
Трето, безпристрастно, неутрално и независимо лице, специално обучено да подпомага страните да постигнат споразумение. Медиаторът не решава и не предлага разрешение на спора, той помага на страните да открият същността на спора, да подобрят комуникацията помежду си, да предлагат и обсъдят всички възможности за разрешаване на спора.

ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИНИЦИИРАНА ОТ:
• всяка една от страните по спора,
• от всички страни по спора
• съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване

КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията е приложима на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му в пред съда, във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.
• при Граждански спорове: имотни, междусъседски, битови, потребителски, непозволено увреждане, наемни отношения, търговски спорове, трудови спорове, семейни спорове, облигационни искове, административни спорове и др.
• при наказателни спорове - НЧХ дела

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА: Страните определят резултата, страните контролират процедурата, изграждат, възстановяват и запазват доверието помежду си, осъзнават се и се отчитат най-пълно интересите на страните от тях самите, спестява време, пари, емоции.

Участието в процедура по медиация е напълно доброволно, самата процедура започва тогава когато страните заявят своето желание за участие. Съдът дава подходящ срок на страните в който те да започнат и/или да проведат медиация.
При успешна медиация - постигнато споразумение между страните може да бъде одобрено от съда. При постигане на споразумение по висящ спор съдът връща 1/2 от внесената Държавна такса.
При неуспешна медиация - непостигане на споразумение между страните делото в съда продължава, като по никакъв начин не се засягат правата и/или интересите на страните и по никакъв начин не се влияе от процедурата по медиация.

Контакти: 
За допълнителна информация
или за участие можете да ни
потърсите на адрес: гр.Балчик,
ул.Стара планина №2
 
Съдебен координатор:
Снежанка Джамбазова
0882 749760
 
Медиатор:
Миглена Йорданова
0887 598143, 0882 897 454 
График на медиаторa:
всеки ден от 17.00 до 18.00 ч.
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация