C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Политика на прозрачност и откритост при обработване на личните данни

Районен съд - Балчик обработва Вашата персонална информация, в съответствие с Регламент № 679/2016 г. и Закона за защита на личните данни, като защитава правото на личната неприкосновеност и човешко достойнство и същевременно изпълнява стриктно задълженията си на правораздавателен орган като се съобразява с новите възможности в глобалното информационно общество.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, а именно признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); имотно състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност); и др.

За контакт с Районен съд-Балчик

Гр. Балчик, ул.“Стара планина“ № 2
Тел. 0579 72824
Интернет страница: https://balchik-rs.justice.bg
Ел.поща: balchik_rs@abv.bg

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд -Балчик има задължение и желае да Ви информира какво да очаквате при обработване на Вашата лична информация.

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Съгласно ЗЗЛД, когато обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, не е необходимо съгласие на физическото лице. Не се изисква и съгласие на родителите по отношение на техните ненавършили пълнолетие деца при обработване на персонални данни за такива цели.

При събиране и обработване на тези данни, съдът:

• обработва личните данни само с оглед изпълняваната от него правораздавателна функция, като за целта събира само данни пропорционални на целта, които се актуализират периодично;

• съхранява само толкова лична информация, колкото е необходимо, за да се изпълни целта, за която е събрана;

• спазва правата на субектите на лични данни: право на информация, право на достъп, право на възразяване, право на поправка, право на изтриване, право на жалба;

• осигурява адекватна техническа и организационна защита на личните данни, както и такава срещу незаконно обработка.

Ваши лични данни се обработват за следните цели:

• Съдебни производства;
• Човешки ресурси;
• Финансово-стопанската дейност
• Искания по ЗДОИ;
• Видеонаблюдение;
• Посетители;
• Жалби, сигнали и други искания.

Съдебни производства

Образуването и воденето на делата се извършва при стриктно спазване на Закона. Съхраняването на личните данни по делата след тяхното влизане в сила е ограничено със срок, регламентиран в нарочна номенклатура за архивирането и унищожаването на делата, утвърдена от председателя на съда, и одобрена от Държавен архив. Делата се съхраняват в специално предназначени за целта помещения, под денонощна охрана и видеонаблюдение. Забранява се изнасянето на дела от сградата на съда, с изключение на предвидените в нормативен акт случаи.

Лицата, имащи достъп до лични данни, станали им известни във връзка с изпълнение на служебните им задължения, са длъжни да не ги разпространяват съгласно нормативните уредби на Кодексите за етично поведение на българските магистрати, Етичния кодекс на съдебните служители и Етичния кодекс на адвоката, както и под страх от наказание, предвидено в Наказателния кодекс.

Достъп до личните данни на лицата, необходими за воденето на съдебни процеси имат само съдиите, съдебните заседатели, вещите лица, прокурорите, преводачите, тълковниците, страните по делата и техните процесуални представители, съдебни служители и лица по силата на договор.

Съдебните дела се предоставят за справка само на страните по тях или на техните пълномощници. Размножаването и разпространяването на документи, съдържащи личните данни се извършва съгласно Правилника за съдебната администрация. При кореспонденция с лица, заявили изпращане на книжа по електронен адрес, последните попълват изрично заявление, в което посочват електронен адрес, на който желаят да им се изпращат документите. Всеки компютър е защитен с парола за личен достъп.

При публикуване на съдебните актове на своята интернет страницата, Районен съд - Балчик обезличава данните за физическите лица, които могат да ги идентифицират пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци по начин, който не позволява идентифицирането им. В съда действат Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на съда.

Публикуват се без мотиви съдебните актове по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата.
Обект на постоянно наблюдение и анализ е спазване на принципа на пропорционалност между исканата персонална информация във връзка с работата на съда и изискванията на закона.

Човешки ресурси

В изпълнение на своите дейности по управлението на човешки ресурси, Районен съд - Балчик обработва лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители и магистрати, както и изпълнители по граждански договори. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон.

Определен е срок за съхранение на личните данни.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.


Финансово - стопанска дейност

За целите на счетоводната отчетност и във връзка с правомощията си, Районен съд - Балчик обработва лични данни на магистрати и служители за изплащане на възнагражденията по трудови правоотношения, както и на трети лица – изпълнители по сключени договори за доставка на стоки и услуги; за погасяване на задължения по предявени за плащане изпълнителни листа; на съдебни заседатели; на участниците в съдебния процес - вещи лица; съдебни преводачи; особени представители; свидетели и др.

Обемът на обработената информация е пропорционален на целта и включва данни, свързани с физическата идентичност и икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в нарочен нормативен акт.

Определен е срок за съхраняване на информацията, след който същата подлежи на унищожаване.

Искания по ЗДОИ

Във връзка със заявленията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти съобразно целите на Закона, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица.

Видеонаблюдение

В Районен съд - Балчик се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до данните имат определени служители от ГД „Охрана на съдебната власт“ в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на Районен съд - Балчик се извършва чрез обработващи лични данни – служители към ГД „Охрана на съдебната власт“. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Районен съд - Балчик.

Жалби, сигнали и други искания, депозирани пред Районен съд - Балчик

Обработват се само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация